ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างสุข

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ประธานคณะบริหารจัดการความสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ต้อนรับ ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมประชุมการระดมความคิดเห็น “ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างสุข” ระหว่างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>