ความร่วมมือทางการวิจัยด้านการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการทางนโยบายเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Centre for addiction and Mental Health ประเทศแคนาดา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ Dr. Aristotle Voineskos, Vice President, Centre for addiction and Mental Health ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ Prof.Dr. Jurgen Rehm ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางการวิจัยด้านการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost Effectiveness Analysis) ของมาตรการทางนโยบายเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้เพื่อทราบถึงข้อมูลประสิทธิผลการดำเนินงานของมาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพใน 5 มิติ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมทางกาย 2) อาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 3) บุหรี่และยาสูบ 4) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 5) สุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการคาดประมาณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในมิติทางสุขภาพของประชากรไทยในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้าและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย