ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ย้ายถิ่น

รศ.ดร.อารี จำปากลาย นำคณะของ Assoc. Prof. Dr.Rosemarie Hunter, Dr.Marybeth Vogel-Ferguson และ Ms.Naima Mohammed จาก College of Social Work, University of Utah เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ย้ายถิ่น ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ