ความร่วมมือการทำวิจัยด้านการย้ายถิ่น

ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ ต้อนรับ  Dr.Luicy Pedroza และนักวิจัย จาก German Institute of Global and Area Studies สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการทำวิจัยเปรียบเทียบด้านการย้ายถิ่นในภูมิภาคยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเชีย ณ ห้องพญาไท 2514