ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (AR2H Workshop)

วันที่ 26 ก.ย. 65 คณะนักวิจัยโครงการ Happy University จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) ให้กับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกว่า 50 ท่าน

นำทีมวิทยากรโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงานโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับ