ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด -19

โครงการสุขภาพคนไทย ปี 2565 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมร้อยเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำเสนอเรื่องพิเศษประจำฉบับ ในประเด็น “ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19” โดยบอกเล่าสถานการณ์และผลกระทบของโควิด-19 ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ที่มีต่อครอบครัวไทย วิถีชีวิตของคนจำนวนมากเปลี่ยนไป และต้องปรับตัวในวิกฤตยาวนานถึง 2 ปี ได้ถึงความเลื่อมล้ำของสังคมในแง่มุมต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โลกวันนี้ : https://www.lokwannee.com/web2013/?p=435367