คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานทางด้านการวิจัย การนำสถิติไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 35 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานทางด้านการวิจัย การนำสถิติไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย และร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากรในการให้ความรู้ ได้แก่ (1) ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เรื่อง “การสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย และการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล” (2) ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัย ผู้ชำนาญการพิเศษ เรื่อง “การเก็บข้อมูลในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก ด้วยการใช้วิธี Respondent Driven Sampling (RDS)” และ (3) ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เรื่อง “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>