คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 14/2562 (Council Visit) ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) เพื่อรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมีประเด็นความโดดเด่นดังต่อไปนี้
 
ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ( 2559-2562)
 
1. Field Weighted Citation Impact บทความวิชาการของสถาบันฯ มีค่าใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยระดับ Top 50 ของโลก
2. Journal of Population and Social Studies (JPSS) ได้รับการตอบรับเข้าอยู่ในฐาน SCOPUS ตั้งแต่ปี 2560
3. Redesignation เป็น WHOCC for Research in Human Reproduction ปี 2562-6565 (ตั้งแต่ปี 2535 อย่างต่อเนื่อง)
4. เงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 เท่า
5. มีความโดดเด่นทางด้านการคาดประมาณประชากร
6. เครื่องมือ HAPPINOMETER เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
7. นักศึกษาได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย รางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยม และรางวัลเกียรติคุณฯ
8. เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิจัยประชากรและสังคมในปี 2561 (หลักสูตรไทย)
9. การบริหารจัดการแบบ IPSR 4.0 ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข
 
เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
 
1. การวิจัยเชิง Comparative Studies ในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
2. การวิจัยที่เป็น Social Innovation (สหสาขาวิชา และใช้ประโยชน์เพื่อสังคม)
3. ส่งเสริมให้ HAPPINOMETER เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
4. อย่างน้อย 1 หลักสูตรได้รับการประเมิน AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัย (3.0)
5. งานวิชาการสำหรับวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาสถาบันฯ (14 พ.ย. 2564)

ชมภาพทั้หมด >>