การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมบริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565 โดยวันที่ 5 กันยายน ผู้อำนวยการ นำเสนอ “การดำเนินการขององค์กร เพื่อเข้าสู่ Next Normal หลังสถานการณ์ COVID-19” จากนั้นทีมบริหาร ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน (สุ่มสัมภาษณ์) เข้าพบและให้สัมภาษณ์แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และวันที่ 6 กันยายน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำเสนอผลด้วยวาจาแก่สถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting