ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting)