กิจกรรม Visiting Lecturer ณ UNDIP

ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ "Aging Population: a Cause and Effect" ภายใต้กิจกรรม Visiting Lecturer จัดโดย Department of Biostatistics and Population Faculty of Public Health, Diponegoro University (UNDIP) ประเทศอินโดนีเซีย