กิจกรรม TPAK Talk Club “ฟังเสียงหนูหน่อย: ความรู้สึกที่ต้อง Learning from Home”

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนประเด็นพูดคุยในหัวข้อ "ฟังเสียงหนูหน่อย: ความรู้สึกที่ต้อง Learning from Home” ใน TPAK Talk Club ผ่านช่องทาง Clubhouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เด็กรู้สึกอย่างไร เมื่อต้องเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์ กับ เรียนที่โรงเรียน ต่างกันอย่างไร และเรียนวิชาพละอย่างไร ในออนไลน์ เพื่อสังเคราะห์ประเด็นและนำไปสู่มาตรการสนับสนุนเชิงนโยบาย รวมถึงเครื่องมือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา ในการจัดครั้งที่ 2 นี้ ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึง 54 คน ที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นและรับฟังเสียงสะท้อนของเด็ก ๆ

จากการพูดคุยพบประเด็นที่สำคัญจากการสะท้อนของเด็กนักเรียน เช่น 1. กิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไป 2. พฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น 3. พฤติกรรมหน้าจอที่เพิ่มขึ้น 4. การเรียนพลศึกษาที่เปลี่ยนไป 5. ภาระงานที่คุณครูมอบหมายให้มากขึ้น 6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะของชีวิตหายไป 7. ขาดทักษะด้านสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์ 8. ปัญหาสุขภาพจิต 9. สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนออนไลน์ 10. ปัญหา อุปสรรค ด้านอุปกรณ์ และรายจ่ายจากการเรียนออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น