กิจกรรม Research club

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) จัดกิจกรรม Research club เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้แก่บุคลากร โดยจัดอบรมในหัวข้อ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google forms” เพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับสร้างแบบสอบถาม online ด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ณ ห้อง 316 ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล  

ชมภาพทั้งหมด >>