กิจกรรมโต้วาที

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมการโต้วาที ภายใต้หัวข้อ "POPULATION CONTROL IS NECESSARY FOR THE 21ST CENTURY" ของนักศึกษาหลักสูตรฯ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PRPS 550 Substantive Demography & PRPS 555 Analytical Techniques ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรมแกรม zoom

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.4425277734208576