กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร

คณาจารย์ นักวิจัย และนักศีกษาของสถาบันฯ ต้อนรับ Mr. Simon A. Peth จาก University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Climate Change, International Migration, and Translocal Resilience in Thailand” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>