กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับบราเก่าเสื่อมสภาพจากสถาบันฯ ที่ได้รับจากการให้บริจาค โดย ไทยวาโก้ จะนำบราเสื่อมสภาพไปกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างจิตสำนึกรักดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ แนวคิด Zero Waste ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล