กิจกรรมสร้างสุข

นักสร้างสุขของสถาบันฯ จัดการแข่งขันกีฬาสี IPSR มาหาสุข ให้แก่ บุคลากร นักศึกษา และครอบครัวของชาวสถาบันฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพกายและใจที่ดี  ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่เลือกได้ เพื่อชีวิตที่สมดุล“ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการประชาสังคมอุดมสุข” โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยช่วงเช้าพบกับกิจกรรม "IPSR Sport Day" ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และช่วงบ่ายพบกับกิจกรรม "IPSR Star Talent" ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล