กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID -19

สถาบันวิจัยประชากรสังคม ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งต่อพลังความช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ยอดบริจาคโดยบุคลากรและนักศึกษา 40,000 บาท และสถาบันฯ 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท เงินบริจาคทั้งหมดนี้จะส่งต่อความช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ เทใจดอทคอม