กิจกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และงานบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ เพื่อแนะนำให้นักศึกษาทุกหลักสตรได้รู้จักกับโครงการวิจัยต่างๆ ของสถาบันฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน โดยมีวิทยากรนำเสนอ ดังนี้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย Dr.Kathleen Ford ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด นางสาวสาสินี เทพสุวรรณ์ และนางสาวนฤมล เหมะธุลิน ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอเป็นภาษาไทย และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ