กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ  ในการเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ชาวมหิดลได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา