กิจกกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และงานบัณฑิตศึกษา จัดกิจกกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ เพื่อแนะนำให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้รู้จักกับโครงการวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด และนายปัญญา ชูเลิศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการนำเสนองานวิจัย ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอเป็นภาษาไทย และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ณ ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล