การเยี่ยมชมส่วนงานของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 2

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit ครั้งที่ 2) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564-2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง การพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม WebEx