การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยและ ผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อครอบครัวไทย

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยและ ผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อครอบครัวไทย” ให้กับบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มนุษย์ ในการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในวันที่ 25 และ 29 มกราคม 2564