การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ (Healthy Prison Journey)

สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการเชิงนโยบายเรื่อง การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ (Healthy Prison Journey) ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
.
การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายเรือนจำสุขภาวะ และ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเปิดงานและปาฐกถานำเรื่อง “นโยบายเรือนจำสมัยใหม่เปิดประตูสู่สังคม” 
.
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย 3 โครงการ คือ 1) โครงการวิจัยและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม 2) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ โดย กุลภา วจนสาระ นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) โครงการเรือนจำสุขภาวะ: พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังกำแพง โดย ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย นักวิชาการอิสระ รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์นักวิชาการอิสระ และพบกับ ปัจฉิมกถา “การดูแลสุขภาพ-คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังบนเส้นทางเรือนจาสุขภาวะ” โดย ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
.
รวมถึง การจัดเวทีวิชาการ “เรือนจำและผู้ต้องขังกับภำพตัวแทนในสื่อ การเยียวยา และการคืนกลับสังคม” โดยมี การนำเสนอและอภิปรายงาน 3 เรื่อง จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 1) ภาพตัวแทนผู้ต้องขังและเรือนจำในสื่อไทย (Representation) 2) การฟื้นฟูเยียวยาผู้ต้องขัง (Rehabilitation) และ 3) ฟื้นชีวิตในโลกอิสรภาพ (Reintegration)
 
ติดตามเพิ่มเติมได้ทางข่าวผ่านสื่อต่างๆ นี้