การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระยะที่ 2

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” ระยะที่ 2  โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าบทความจากทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม