การอบรมเรื่อง “Policy Communication”

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรายงานสุขภาพคนไทย และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จัดอบรมเรื่อง “Policy Communication workshop” เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน Policy brief และการนำเสนอนโยบายในรูปแบบต่างๆ ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคส่วนอื่นๆ การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องเจด โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์  จ.นครปฐม