การอบรมเรื่อง Policy Brief

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ และเป็นผู้อำนวยการโครงการรายงานสุขภาพคนไทย กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จัดอบรมเรื่อง “Policy brief workshop” เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน Policy brief และการนำเสนอนโยบายในรูปแบบต่างๆ ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคส่วนอื่นๆ การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 19 ท่าน ณ ห้องนพรัตน์ สามพรานริเวอร์ไซด์  จ.นครปฐม