การอบรมเรื่อง “การสุ่มตัวอย่าง การถ่วงน้ำหนัก และการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA)”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” ให้การต้อนรับ นางสาววรัญญา สุขวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มระเบียบวิธีสถิติ นางสาวอัจฉรา ตันหนึ่ง นักวิชาการสถิติ และนางสาวเดือน อุ่นติ๊บ เจ้าพนักงานสถิติ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเรื่อง “การสุ่มตัวอย่าง การถ่วงน้ำหนัก และการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล