การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน”

คุณจิรชฎา เชียงกูล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness : R2H)” หลักสูตรนักสร้างสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกว่า 80 ท่าน ณ ห้องประชุมบีบี 203 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ จากศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล