การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความออนไลน์”

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความออนไลน์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ The Prachakorn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร หัวข้อที่บรรยายได้แก่ ฝึกปฏิบัติเป็นบรรณาธิกรบทความ การเขียนพาดหัวข่าวและส่วนนำ การนำเสนอบทความ และขั้นตอนการเขียนบทความออนไลน์ 

มีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล