การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Small Area Estimation with R

โครงการคาดประมาณจำนวนเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนของประเทศไทยในอนาคต นำโดย ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Small Area Estimation with R ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2563 โดยมี Dr. John Bryant จาก Bayesian Demography Ltd, New Zealand ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องสุพรรณิการ์ (323) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล