การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผุ้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC ภายใต้โครงการ Mux และ Thai MOOC  ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>