การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Policy Brief

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Policy Brief ให้กับโครงการเชิงนโยบายเพื่อลดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของคนไทย (COO policy research project) เพื่อให้โครงการฯ สามารถผลิต policy briefs เพื่อใช้สื่อสารผลการศึกษากับ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้า 7 โครงการย่อย อ. ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์  ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และคุณนงนุช จินดารัตนาภรณ์

ภาพกิจกรรม >>