การอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “Vital Statistics”

รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ เรื่อง "Vital Statistics" ให้แก่นักวิชาการชาวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน จาก Ministry of Public Health, Afghanistan โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำหลักสูตรของสถาบันฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม  ณ ห้องสุพรรณนิการ์ (323) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>