การอบรมระยะสั้น “วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยคุณภาพ” เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>