การอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดการอบรม และ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ลักษณะสำคัญและกระบวนทัศน์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ” 

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 31 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>