การอบรมจริยธรรมการวิจัย

สถาบันฯ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>