การอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ประสบการณ์และคำแนะนำในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” และ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หัวข้อ “นิยามใหม่ของการวิจัยทางคลินิก” ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “การวิจัยและจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และออนไลน์ผ่านโปนแกรม Zoom Meeting