การอบรมการคาดประมาณที่อยู่อาศัย

โครงการคาดประมาณที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ จัดการอบรมการคาดประมาณที่อยู่อาศัยแก่เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ จำนวน 5 ท่าน โดยมี อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (316) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ