การสำรวจองค์กรแห่งความสุข HAPPINOMETER : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ ให้การต้อนรับ คุณสุทธิชัย จูประเสริฐพร  ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมกับศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เรื่องการสำรวจองค์กรแห่งความสุข HAPPINOMETER : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินการ ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ