การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง “จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์”

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ในฐานะคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติ” และนางสาวดวงวิไล ไทยแท้ บรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนในการยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในการทำงานวิจัยกับมนุษย์” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง “จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์” จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex Meeting 

ภาพกิจกรรม