การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมระดับจังหวัด : การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติในประเทศไทยและญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมระดับจังหวัด : การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติในประเทศไทยและญี่ปุ่น”  โดยมีนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในระดับจังหวัดในประเทศไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติในระดับชาติและจังหวัดที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ  ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา