การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม : การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติระดับจังหวัดในประเทศไทยและญี่ปุ่น

สถาบันฯ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง "การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม : การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติระดับจังหวัดในประเทศไทยและญี่ปุ่น" สนับสนุนโดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ