การศึกษา เรื่อง “แม่วัยรุ่นในประเทศไทย: การบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลในระดับประเทศและระดับพื้นที่”

กรมอนามัย ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ UNFPA (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย) ร่วมกันจัดการศึกษา เรื่อง "แม่วัยรุ่นในประเทศไทย: การบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลในระดับประเทศและระดับพื้นที่" เพื่อตอบสนองต่อการวางแผนและการดําเนินงานลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อดําเนินการศึกษาแล้วเสร็จ จึงกําหนดให้มีการจัดงานแถลงข่าวและเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาที่สําคัญ โดยมี ผศ.ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา  อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการเรื่อง “ข้อมูลแม่วัยรุ่นได้มาอย่างไร” ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://thailand.unfpa.org/th/Thai-teen-mothers