การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าโครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” พร้อมคณะนักวิจัยของสถาบันฯ จัดงานประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ของประชากรสูงอายุและสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายและคนร้อยปี" โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>