การศึกษาดูงานหัวข้อ “Exposure to Public Health Care in Thailand”

สถาบันฯ โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก จัดการศึกษาดูงานหัวข้อ “Exposure to Public Health Care in Thailand” ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศศรีลังกา จำนวน 17 คน เพื่อศึกษาดูงานโครงการและระบบงานที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทยด้านการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็กและวัยรุ่น และการโภชนาการ ที่สามารถนำไปปรับใช้จริงเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของประเทศศรีลังกา