การศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ Asst. Prof. Dr. Marc Voelker อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 14 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

ชมภาพทั้งหมด >>