การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 13 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ