การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวให้แก่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Asia Center, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวให้แก่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล และ Prof. Dr. Kim Marie Korinek (Director, Asia Center, University of Utah) และคณะ ให้การต้อนรับวิทยากร ได้แก่ Ms. Yvette Young, Mr. Bryce Garner จาก Asia Center, University of Utah และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาร์ก เฟิลแคร์ จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในโอกาสบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัย นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และการย้ายถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว โดยใช้โปรแกรมทางสถิติการจัดการข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม Stata รวมทั้ง ได้เรียนรู้การออกแบบข้อมูลระยะยาว การจัดกลุ่มข้อมูลต่างๆ เป็นต้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.486883969902351