การวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ครั้งที่ 8”  และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล" ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ครั้งที่ 1040 ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>